เกี่ยวกับเรา

การประกอบการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางวิศวกรรม

ประวัติความเป็นมาของห้างฯ

        ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางวิศวกรรม ดำเนินการเป็นผู้แทนจำหน่ายและรับเหมาติดตั้งงานระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบประปาและสุขาภิบาลมีขอบเขตการดำเนินงานทั่วเขตภาคเหนือตอนบน

สถานที่ตั้งเลขที่ 539-543 ถนนประสานไมตรี ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์ : 0-5422-6004, 0-5422-2004
โทรสาร : 0-5422-4004 E-mail : lpe_air@hotmail.com

โดยมี นายกระจ่าง ศานต์ตระกูล เป็นกรรมการผู้จัดการ
       นางวัชรินทร์ ศานต์ตระกูล เป็นรองผู้จัดการ

        จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ เปิดดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อวันที่17 สิงหาคม 2519 จนถึงปัจจุบันห้างฯ ได้ดำเนินตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยดีตลอดมา และได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของโครงการจำนวนมากในจังหวัดลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงให้ดำเนินการออกแบบติดตั้งระบบปรับอากาศ และระบายอากาศที่ยึดถือหลักความถูกต้องตามหลักวิชาการ

        หลักการดำเนินงาน ยึดหลักความซื่อสัตย์ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้ามาเป็นสำคัญ ในโครงการทุกระดับทั้งโครงการโรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้าโรงงาน สำนักงาน หน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจต่างๆ การขยายงานติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล
 

การได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย

        ห้างฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ฉนวนใยแก้ว
อุปกรณ์ฯ ดังนี้

1. เครื่องปรับอากาศ  ยี่ห้อ  ยอร์ค                ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520
2. เครื่องปรับอากาศ  ยี่ห้อ  เซ็นทรัลแอร์         ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529
3. เครื่องปรับอากาศ  ยี่ห้อ  เทรน                 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532
4. เครื่องปรับอากาศ  ยี่ห้อ  แคเรียร์
5. เครื่องปรับอากาศ  ยี่ห้อ  ไดกิ้น
6. เครื่องปรับอากาศ  ยี่ห้อ  Eminent
7. ฉนวนใยแก้ว, อุปกรณ์ อะไหล่เครื่องปรับอากาศ

และเนื่องจากเครื่องปรับอากาศในตลาดมีมากมายหลายยี่ห้อ ห้างฯ จึงรับจำหน่ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ คุณภาพดีอื่นๆ ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
 

รูปแบบการบริการ

        รูปแบบการให้บริการที่มีให้แก่ลูกค้าของห้างฯ ในปัจจุบัน ประกอบด้วย
 

1. จำหน่าย ออกแบบ และ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
2. จำหน่าย ออกแบบ และ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบระบบน้ำเย็น
3. จำหน่าย ออกแบบ และ ติดตั้งระบบระบายอากาศ
4. รับปรึกษาทางด้านวิศวกรรมปรับอากาศ ไฟฟ้า และ ประปา
5. บริการบำรุงรักษา และ ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

        ในปัจจุบันห้างฯ ขยายงานเกี่ยวกับการบริการบำรุงรักษาซึ่งได้รับการตอบรับ ความไว้วางใจเป็นอย่างดียิ่งทั้งลูกค้าจากภาครัฐและเอกชน ทั่วเขตภาคเหนือตอนบน

        ด้านการจำหน่ายติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดเล็กแบบแยกส่วน ห้างฯ แบ่งทีมงานที่มีคุณภาพและฝีมือที่ได้มาตราฐาน ให้บริการต่อรูปค้าด้วยความรวดเร็ว เน้นการบริการหลังการขาย การให้ความมั่นใจในการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด อย่างต่อเนื่องแม้เมื่อหมดเวลาการประกันเครื่องแล้วก็ตาม


 

แผนผังการบริหารงาน ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางวิศวกรรม

แผนผังองค์กร


ฝ่ายบริหาร                                         

กรรมการผู้จัดการ
1  คน
รองผู้จัดการ
1  คน
ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการ
1  คน
พนักงานฝ่ายบัญชี
1  คน
พนักงานฝ่ายการเงิน
1  คน
พนักงานสโตร์ 
1  คน
แม่บ้าน
1  คน

ฝ่ายวิศวกรรม

วิศวกรเครื่องกล 
1  คน
วิศวกรไฟฟ้า
1  คน
เขียนแบบ 
1  คน
หัวหน้าช่าง 
3  คน
พนักงานช่าง 
15  คน
รวม
28  คน

ด้านการพัฒนาบุคลากร
 

        ห้างฯ มีนโยบายปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอยู่เสมอ เช่น การจะเพิ่มหน่วยงานสารสนเทศ  การอบรมพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจในงานบริการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงการจัดการแบบเดินดูรอบๆ (ABWA) เพื่อรับทราบปัญหา และ อุปสรรค์ โดยตรงจากพนักงาน โดยผู้จัดการ

การตอบแทนต่อสังคม

        ห้างฯ ได้มีวัตถุประสงค์ในการับผิดชอบต่อสังคม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น
 

1. ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม
2. จดทะเบียนกองทุนเงินทดแทน
3. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. การเข้าร่วมหลักสูตร การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ของสำนักงานพลังงานแห่งชาติ
5. สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
6. สมาชิกหอการค้าจังหวัดลำปาง
7. สนับสนุนการฝึกงานของนักศึกษาทุกสถาบันในภาคเหนือ
8. เป็นสถานที่ฝึกงานของสถานศึกษาในภาคเหนือหลายแห่งอย่างต่อเนื่องตลอดมา
9. ส่งผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรภาครัฐ เอกชน  เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม
10. ให้ความร่วมมือกับ องค์กรใหญ่เพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ
11. จัดให้มีการเสริมความรู้กับหน่วยงานที่สำคัญ ด้านวิธีการใช้งาน เทคนิคฯ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบปรับอากาศ โดยสนับสนุนวิทยากร และงบประมาณ
12. ร่วมโครงการต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ

        จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมา รูปแบบการบริการ และความสัมพันธ์ที่ห้างฯ มีต่อผู้ใช้บริการและท้องถิ่น ซึ่งจะได้มีการจัดทำเป็นรูปแบบของ Web Site เพื่อนำเสนออย่างละเอียดยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

 

ตัวแทนจำหน่าย